THỰC HÀNH ĐỜI SỐNG MỚI, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (10/05/2017)

Theo đó, Đảng ta chủ trương phát động Phong trào “Xây dựng đời sống mới”. Tháng 3-1947, Bác Hồ viết tác phẩm “Đời sống mới” để chỉ đạo, động viên phong trào toàn dân xây dựng đời sống mới. Người khẳng định: “Trong lúc kháng chiến cứu quốc chúng ta phải đồng thời kiến quốc. Thực hành đời sống mới là một điều cần kíp cho công cuộc cứu quốc và kiến quốc”.
Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tác phẩm “Đời sống mới” của Bác Hồ vẫn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới, con người mới xã hội chủ nghĩa.
 
Xây dựng hạ tầng giao thông tại xã Yên Lạc, huyện Yên Định, Thanh Hóa theo tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: TTXVN.
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... Trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và có nhiều cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, chăm lo cải thiện đời sống của nông dân.
Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, những thành tựu đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh cũng như mong muốn của người dân ở địa bàn nông thôn. Nông nghiệp phát triển chưa bền vững, sức cạnh tranh chưa cao. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình sản xuất trong nông nghiệp còn chậm; đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn thấp. Ở nhiều vùng nông thôn, hạ tầng kinh tế-xã hội còn yếu kém, môi trường ô nhiễm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn chưa được cải thiện nhiều; còn tồn tại không ít tập tục lạc hậu...
Xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, yêu cầu của phát triển bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách, chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng; qua đó tạo sự đồng thuận và nhân lên sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội. Thực tiễn xây dựng nông thôn mới cho thấy vai trò hết sức quan trọng của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong hệ thống chính trị và từng người dân, cùng đồng sức, chung lòng, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao để thực hiện các chương trình, mục tiêu đề ra.
Cần chấn chỉnh tình trạng một số địa phương chỉ quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa thực sự chú trọng phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, cũng như xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh. Thậm chí, không ít địa phương còn dễ dãi trong việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thông điệp “Chớ làm dối” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm trong tác phẩm “Đời sống mới” cách đây 70 năm vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn đối với xây dựng nông thôn mới hôm nay.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia về 70 năm tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được tổ chức đặc biệt nhấn mạnh đến giá trị thực tiễn của tác phẩm đối với phong trào xây dựng nông thôn mới. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đời sống mới, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chính là học tập, thấm nhuần và làm theo những lời huấn thị của Bác trong tác phẩm “Đời sống mới”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 

Nguồn: Theo qdnd.vn
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến