Yên Bái: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố (26/06/2017)

Thành phố Yên Bái nâng cao vai trò của công an xã ở địa bàn nông thôn.
Quán triệt Chỉ thị 09 – CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (Chỉ thị 09) và Chương trình hành động số 23 – Ctr/TU ngày 24/2/2012 của Tỉnh ủy, Thành ủy Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động để tổ chức thực hiện triển khai tới các cấp ủy, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, nhất là cấp ủy các xã, phường xây dựng kế hoạch và chương trình hành động triển khai thực hiện chi tiết và phù hợp với từng địa bàn, từng đơn vị, tổ chức triển khai đến đông đảo các tầng lớp cán bộ, đảng viên. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 09 được gắn liền và lồng ghép với việc tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, do vậy đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Đã xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả, thiết thực như: “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự”, mô hình Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” được triển khai đến 11 khu dân cư của phường Nguyễn Thái Học; mô hình tổ nhân dân tự quản về phòng chống tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư tổ 16a, 51 và 53 phường Nguyễn Thái Học; Phụ nữ phòng chống HIV/AIDS và mô hình “gia đình 5 không, 3 sạch” tại phường Minh Tân; Giảm thiểu bạo lực trong gia đình; Gia đình quản lý giáo dục con em phòng, chống ma túy; Phụ nữ tư vấn phòng chống, chăm sóc người lây nhiễm HIV; Phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình; Phụ nữ với kiến thức pháp luật; Phòng ngừa đấu tranh tội phạm liên quan đến trẻ em và người chưa thành niên tại phường Nguyễn Phúc; Mô hình “một không, ba giảm” tại khu dân cư Đoàn Kết, phường Đồng Tâm (Không có án nghiêm trọng xảy ra, giảm tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông)…là tiền đề quan trọng, thuận lợi cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng trong các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương.
Lực lượng Công an thành phố đã tập trung thực hiện tốt công tác nắm tình hình về an ninh, trật tự từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp, kế hoạch chuyên đề nhằm tổ chức, xây dựng và duy trì nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới mà trọng tâm là xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự của nhân dân góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội trên địa bàn. Thành phố cũng xác định công tác xây dựng mô hình tự quản là nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định làm chuyển biến chất lượng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cần được quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện một cách rộng rãi từ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đến cộng đồng dân cư. Hằng năm, thành phố đã xây dựng kế hoạch để chỉ đạo lựa chọn các mô hình hoạt động hiệu quả để xây dựng trở thành điển hình tiên tiến và làm tốt đánh giá phân loại tiêu chuẩn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phân loại tiêu chí 19 về an ninh, trật tự nông thôn trong Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Bên cạnh đó, thành phố đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền một cách thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, của toàn xã hội trong việc tự giác tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở. Trong thời gian qua, thành phố đã tuyên tuyền vận động 22.886 lượt người tham gia học tập và ký cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy ước về an ninh trật tự ở cơ sở. Các đơn vị xã, phường tiếp tục củng cố 17 Hội đồng an ninh trật tự; Xây dựng duy trì và củng cố 276 tổ tự quản với 1.128 thành viên, 412 tổ tuần tra, thanh niên xung kích, với 1.552 thành viên, xây dựng củng cố 397 tổ hòa giải với 1.740 thành viên, đã tiến hành hòa giải tại cơ sở được 982 vụ việc. Duy trì, điều chỉnh hợp lý 103 hòm thư để nhân dân thuận tiện thông tin, tố giác tội phạm. Qua đó đã từng bước chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại mỗi cơ quan, đơn vị và trên địa bàn, hình thành thế trận an ninh nhân dân rộng khắp.
Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, thành phố đã có 152 lượt tập thể và 167 lượt cá nhân được khen thưởng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Trong đó có 5 lượt tập thể được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, 10 lượt tập thể được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen qua đó đã kịp thời động viên các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần tạo không khí mới, tạo tiền đề cho việc nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nguồn: Theo yenbai.gov.vn
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến