Thông báo mời họp

Giấy mời: Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại sản phẩm theo mô hình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”

​Giấy mời: Hội thảo "Giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại sản phẩm theo mô hình Mỗi xã một sản phẩm  - OCOP"

Thông báo về việc tham gia Hội chợ OCOP 2017 và Hội thảo về xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tại Quảng Ninh

Công văn số 6294/BNN-VPĐP ngày 01/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn​ về việc tham gia Hội chợ và Hội thảo OCOP tại Quảng Ninh

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017

​Công văn số 5468/BNN-VPĐP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

​Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1662/QĐ-VPĐP ngày 4/5/2017 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2017

Tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2017

Giấy mời: Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2017

​Giấy mời: Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2017

Công văn hướng dẫn về việc thưởng công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Công văn số 1658/BNN-VPĐP ngày 27/02/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn về việc thưởng công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Quyết định số 558/QĐ-TTg về Tiêu chí huyện nông thôn mới

​Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg về Tiêu chí huyện nông thôn mới​ và thị xã, thành phó trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ý kiến của Trưởng Ban Chỉ đạo TW liên quan đến nợ đọng XDCB của các huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Văn bản số 2436/VPCP-KTN của VPCP về ý kiến của Trưởng Ban Chỉ đạo​ TW liên quan đến nợ đọng XDCB của 03 địa phương (Thái Bình, Thanh Hoá, và Quảng Nam) cũng như các huyện, thị xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên cả nước

img

Quyết định 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Quyết định 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Chương trình công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới​​

Số lượt truy cập: 2973792