Công văn số 5035/BNN-VPĐP: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP (04/07/2018)


Kính gửi:
- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020;
- Cơ quan Bộ, ngành Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), giai đoạn 2018 - 2020 trong tháng 7/2018. Đồng thời giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, chủ trì xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020.

        Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020 (Gửi kèm theo công văn này), đề nghị quý Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia góp ý dự thảo.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương), địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, thư điện tử: nongthonmoi@mard.gov.vn trước ngày 10/7/2018 để  tổng hợp, hoàn thiện báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, phê duyệt, ban hành.

(Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Đặng Văn Cường, Trưởng Phòng Quản lý Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, điện thoại: 090.420.9919).

Văn bản đính kèm:

5035_BNN-VPDP_03072018.pdf5035_BNN-VPDP_03072018.pdf

KH TRIEN KHAI OCOP cua BCD TW 02.7.18.docKH TRIEN KHAI OCOP cua BCD TW 02.7.18.doc


* Ghi chú: Để kịp thời phục vụ trình Dự thảo tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình OCOP (dự kiến ngày 12-13/7/2018), Đề nghị các Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo văn bản góp ý.


Tác giả: VPĐP MTM TW
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến