Góp ý dự thảo

Góp ý dự thảo Tiêu chí huyện nông thôn mới

Công văn số 6819/BNN-VPĐP về việc Góp ý dự thảo Tiêu chí huyện, thị xã, tỉnh, thành phố hoàn thành nông thôn mới

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng về điều chỉnh, bổ sung Tiêu chí quốc gia Nông thôn mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính gửi Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về điều chỉnh, bổ sung một số Tiêu chí quốc gia Nông thôn mới.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ​

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành quy định xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới​

Đề xuất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn

Đề xuất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục Phát triển nông thôn

Góp ý dự thảo Đề án đổi mới các hình thức phát triển hợp tác xã và các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

Góp ý dự thảo Đề án đổi mới các hình thức phát triển hợp tác xã và các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

Góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Lấy ý kiến tham gia dự thảo sửa đổi Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 26/2011/...