Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
915/QĐ-UBND 27/04/2017

​Quyết định số 915/QĐ-UBND Quy định chi tiết một số tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020

12/2017/QĐ-TTg 22/04/2017

​Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông t

115/QĐ-UBND 14/04/2017
Quyết định số 115/QĐ-UBND về Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020
414/QĐ-TTg 04/04/2017

​Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội

377/QĐ-TTg 25/03/2017
Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 25/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch và Đề cương báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
730/QĐ-UBND 24/03/2017

Quyết định số 730/QĐ-UBND vè Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2020.​

1166/QĐ-UBND 23/03/2017

Quyết định số 1166/QĐ-UBND về các nội dung, tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017 - 2020 ​

847/QĐ-UBND 17/03/2017

Quyết định số 847/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

848/QĐ-UBND 17/03/2017

​Quyết định số 848/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí về Khu dân cư (thôn) nông thôn mới kiểu mẫu áp dụng trên địa bàn các xã thuộc tỉnh Quảng Ninh

49/KH-UBND 17/03/2017

Văn bản số 49/KH-UBND về ​Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế