Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
30/NQ-CP 07/03/2017
Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 7/3/2017 phiên họp thường kỳ tháng 2/2017 của Chính phủ
1658/BNN-VPĐP 27/02/2017
Công văn số 1658/BNN-VPĐP ngày 27/2/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện khen thưởng công trình phúc lợi nông thôn mới 2011-2015
131/QĐ-TTg 25/01/2017
Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017: Danh sách 291 xã thuộc 23 tỉnh được hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
32/TB-VPCP 24/01/2017
Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 24/01/2017: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
45/QĐ-TTg 12/01/2017

Quyết định số ​45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 về việc Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

45/QĐ-TTg 12/01/2017

​Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

69/QĐ-BNN-VPĐP 09/01/2017
Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 9/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
5480/QĐ-BNN-KTHT 29/12/2016

​​Quyết định số 5480/QĐ-BNN-KTHT ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020.

35/2016/TT-BNN 26/12/2016
Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, làm cơ sở để đánh giá công nhận đạt từng tiêu chí huyện nông thôn mới và xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ
2410/QĐ-TTg 09/12/2016

​Quyết định số 2410/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016